Pondělí po 1. neděli v době postní A – 1 Kr 19, 1-8

1Achab pověděl Jezábele všechno, co Elijáš udělal, i to, jak zabil mečem všechny proroky. 2Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: Tak ať mi učiní bohové, a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. 3Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši, a přišel do Beer-šeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka. 4Sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít: Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší nežli moji otcové. 5Ulehl a usnul pod janovcem. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: Vstaň a pojez. 6Podíval se a uviděl, že u hlavy chléb upečený na žhavém uhlí a džbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. 7Hospodinův anděl se ho dotkl zase, podruhé, a řekl: Vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. 8Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až na Boží horu Choréb.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: