Pátek velikonoční C – 1 Sa 17, 19-32

19Saul, oni a všichni Izraelci jsou v údolí Éla a vedou válku s Pelištejci. 20David časně ráno vstal, zanechal ovce hlídači, naložil zásoby a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přišel k ležení, vojsko vycházelo do řad a spustilo válečný křik. 21Izraelci a Pelištejci se sešikovali řada proti řadě. 22David zanechal věci u strážce výstroje a běžel k řadě. Když přišel, vyptával se svých bratrů, jak se jim daří. 23Zatímco s nimi mluvil, zrovna vystoupil z pelištejských řad soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a říkal stejná slova jako předtím. David to slyšel. 24Když všichni Izraelci uviděli toho muže, utekli před ním a hrozně se báli. 25Izraelci říkali: Viděli jste toho muže, který vystoupil? Vystupuje, aby hanobil Izrael. Stane se proto, že toho, kdo ho zabije, král odmění velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a dům jeho otce učiní v Izraeli svobodným. 26David se zeptal mužů, kteří stáli u něj: Cože získá ten, kdo zabije tohoto Pelištejce a odstraní potupu od Izraele? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? 27Lid mu odpověděl stejnými slovy jako předtím: Toto získá ten, kdo ho zabije. 28Když jeho nejstarší bratr Elíab slyšel, jak mluví s muži, vzplál proti Davidovi hněvem a řekl: Proč jsi přišel? Komu jsi zanechal těch několik ovcí v pustině? Znám tvou domýšlivost a zkaženost tvého srdce. Přišel jsi totiž, aby ses díval na bitvu. 29David řekl: Co jsem teď udělal? Vždyť jsem se jen ptal. 30Obrátil se od něj k někomu jinému a zeptal se stejnými slovy jako předtím. Lid mu odpověděl stejnými slovy jako poprvé. 31Když se proslechla slova, která David promluvil, oznámili to Saulovi a ten si ho nechal přivést. 32David řekl Saulovi: Ať kvůli němu nikdo neklesá na mysli. Tvůj otrok půjde a bude bojovat s tímto Pelištejcem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: