Pátek před Letnicemi A – Ž 33, 12-22

12Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví. 13Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny. 14Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. 15Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí též všem jejich skutkům. 16Král se nezachrání velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou. 17Kůň je k záchraně nespolehlivý; svou velkou silou nezachrání. 18Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství, 19aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. 20Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. 21Vždyť v něm se raduje naše srdce; vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. 22Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: