Pátek před 9. nedělí v mezidobí C – 1 Kr 16, 29-34

29Achab, syn Omrího, se stal králem nad Izraelem v třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy. Achab, syn Omrího, kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet dva let. 30Achab, syn Omrího, páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním. 31Jako by to bylo málo, že chodil v hříších Jarobeáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábelu, dceru sidónského krále Etbaala, a chodil sloužit Baalovi a klanět se mu. 32Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vybudoval v Samaří. 33Achab též udělal posvátný kůl. Achab udělal ještě více, aby provokoval Hospodina, Boha Izraele, k hněvu, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. 34V jeho dnech postavil Chíel Bételský Jericho. Na svém prvorozeném Abíramovi položil jeho základy a na svém nejmladším Segúbovi postavil jeho vrata podle Hospodinova slova, které promluvil prostřednictvím Jozua, syna Núnova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: