Pátek před 8. nedělí po Zjevení Páně A – Fp 2, 25-30

25Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, (kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji). 26Toužil totiž (po vás všech) a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. 27A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 28Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já abych byl méně zarmoucen. 29Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě; 30neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. (Vlastní život) dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: