Pátek před 7. nedělí po Zjevení Páně C – Gn 44, 1-17

1 Josef přikázal (správci svého domu:) Naplň žoky těchto mužů potravou tak, jak budou moci unést, a vlož peníze každého nahoru do jeho žoku.2 Můj kalich, ten stříbrný kalich, vlož s penězi za jeho obilí nahoru do žoku toho nejmladšího. Správce učinil všechno, co Josef řekl.3 Když se ráno rozjasnilo, byli ti muži propuštěni i se svými osly.4 Vyšli z města, ještě nebyli daleko, a Josef řekl (správci svého domu:) Vstaň, pronásleduj tyto muže a až je dostihneš, řekni jim: Proč jste za dobro odplatili zlem? 5 Což to není kalich, z něhož pije můj pán? Vždyť z něho on věští! Tím, co jste učinili, jste spáchali zlo.6 Když je dostihl, řekl jim ona slova.7 Odpověděli mu: Proč můj pán mluví taková slova? Ať je to od tvých otroků vzdáleno, aby učinili něco takového! 8 Hle, peníze, které jsme nalezli nahoře ve svých žocích, jsme ti přinesli zpět z kenaanské země. Jak bychom mohli z domu tvého pána ukrást stříbro nebo zlato?9 U koho z tvých otroků se to nalezne, ten ať zemře, a také my se staneme otroky mého pána.10 Odpověděl: Tedy dobrá, bude to podle vašich slov: U koho se to najde, ten bude mým otrokem a vy budete volni. 11 Tu každý rychle sundal na zem svůj žok a každý svůj žok otevřel.12 Prohlídka začala u nejstaršího a skončila u nejmladšího. Kalich se našel v Benjamínově žoku.13 Roztrhli svá roucha, každý naložil svého osla a vraceli se do města.14 Když Juda a jeho bratři přišli do Josefova domu, on tam ještě byl. Tu padli před ním na zem.15 A Josef jim řekl: Jaký skutek jste to provedli? Což nevíte, že muž jako já dokáže věštit?16 Juda odpověděl: Co můžeme mému pánu říci? Co máme povídat? A jak se ospravedlníme? Bůh postihl provinění tvých otroků. Hle, jsme otroky mého pána, i my, i ten, u něhož se nalezl kalich.17 Josef odpověděl: Ať je to ode mne vzdáleno, abych to učinil. Muž, u něhož se ten kalich našel, ten bude mým otrokem, a vy jděte v pokoji ke svému otci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: