Pátek před 7. nedělí po Zjevení Páně A – Ž 119, 33-40

33Vyuč mě, Hospodine, cestě svých ustanovení a  je budu důsledně střežit. 34Dej mi porozumět, budu střežit tvůj zákon a jej zachovávat celým srdcem. 35Veď mě stezkou svých příkazů, neboť jsem si ji oblíbil. 36Nakloň mé srdce ke svým svědectvím, nikoli k zištnosti. 37Odvracej mé oči, abych nehleděl na klam; na své cestě mě obživ. 38Naplň svému otroku své slovo, jež vede k bázni před tebou. 39Odvrať ode mě potupu, které se lekám, vždyť tvá nařízení jsou dobrá. 40Hle, toužím po tvých přikázáních; obživ mě (ve své) spravedlnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: