Pátek před 7. nedělí po Zjevení Páně A – Lv 6, 1-7

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Přikaž Áronovi a jeho synům: Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť bude na ohništi na oltáři po celou noc až do rána a oltářní oheň na něm bude stále hořet. 3Kněz si obleče svůj lněný oděv, na tělo si obleče lněné spodky a vybere popel, na který oheň strávil zápalnou oběť na oltáři, a položí ho vedle oltáře. 4Potom si svlékne své roucho, oblékne si jiné roucho a vynese popel ven za tábor na čisté místo. 5Oheň na oltáři bude stále hořet, neuhasne. Kněz na něm ráno co ráno zapálí dříví, připraví na něm zápalnou oběť a bude na něm obětovat tuk pokojné oběti. 6Oheň na oltáři bude hořet ustavičně, neuhasne. 7A toto je zákon o přídavné oběti: Synové Áronovi ji budou přinášet před Hospodina před oltář.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: