Pátek před 6. nedělí velikonoční C – Sk 16, 1-8

1Přišel také do Derbe a do Lystry. A hle, byl tam jeden učedník jménem Timoteus syn věřící židovské ženy, jeho otec byl však Řek. 2Bratři v Lystře a Ikonii o něm vydávali dobré svědectví. 3Pavel chtěl, aby se s ním vydal na cestu; vzal jej a obřezal kvůli Židům, kteří byli v oněch místech, neboť všichni věděli, že jeho otec byl Řek. 4Když procházeli městy, předávali jim ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě, aby je zachovávali. 5A tak se sbory upevňovaly ve víře a denně početně rostly. 6Potom prošli Frygií a galatskou krajinou, neboť Duch Svatý jim zabránil promluvit Slovo v Asii. 7Když přišli k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil. 8Prošli tedy Mysii a sestoupili do Troady.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: