Pátek před 6. nedělí velikonoční A – Ž 66, 8-20

8Dobrořečte, národy, našemu Bohu, hlasitě rozhlašujte jeho chválu! 9 On zachoval naši duši při životě a nedovolil, aby naše nohy uklouzly. 10Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. 11Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. 12Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti. 13Vstoupím do tvého domu se zápalnými oběťmi, splním ti své sliby, 14jež vyslovily mé rty, jež vyřkla má ústa, když jsem byl v tísni. 15K zápalným obětem ti přinesu tučné kusy, s kadidlem beranů připravím skot i kozly. Sela. 16Pojďte, slyšte! Všem bojícím se Boha budu vypravovat, co učinil mé duši. 17Volával jsem k němu svými ústy, na jazyku jsem měl jeho chválu. 18Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, Panovník by nevyslyšel. 19Avšak Bůh slyšel, věnoval pozornost hlasu mé modlitby. 20Požehnaný Bůh, který nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: