Pátek před 6. nedělí v době postní B – Jr 33, 1-9

1Stalo se Hospodinovo slovo k Jeremjášovi podruhé, zatímco byl stále zadržován na nádvoří stráží: 2Toto praví Hospodin, který zemi učinil, Hospodin, který ji vytvořil a upevnil — Hospodin je jeho jméno: 3Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti velké a skryté věci, které neznáš. 4Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele o domech tohoto města a o palácích judských králů, které byly zničeny kvůli náspům a meči. 5Vyjdou bojovat proti Chaldejcům, aby je naplnili mrtvolami lidí, které jsem pobil ve svém hněvu a ve své zlobě, protože jsem pro všechno jejich zlo skryl před tímto městem svou tvář: 6Hle, přivedu mu zahojení a uzdravení, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. 7Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na počátku. 8Očistím je od každé jejich viny, kterou proti mně hřešili a odpustím všechny jejich viny, kterými proti mně hřešili a jimiž se proti mně bouřili. 9Toto město mi získá věhlas, chválu a slávu před všemi národy země, které uslyší o všem dobru, které jim způsobím. Budou se bát a chvět nad vším dobrem a nad vším pokojem, který mu způsobím.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: