Pátek před 6. nedělí po Zjevení Páně B – Ž 30

2Budu tě vyvyšovat, Hospodine, protože jsi mě vytáhl z hlubin a nedal jsi mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. 3 Hospodine, můj Bože, křičel jsem k tobě a tys mě uzdravil. 4Hospodine, vyvedl jsi mou duši z podsvětí, obživil jsi mě, abych nesestoupil do jámy. 5Opěvujte Hospodina, jeho věrní, vzdávejte chválu jeho svatému jménu. 6Vždyť jeho hněv trvá jen chvíli, jeho přízeň však celý život. Večer se uhostí pláč, ale ráno jásot. 7V dobách pohody jsem si řekl: Nikdy se nepohnu. 8Hospodine, svou přízní jsi mocně upevnil mou horu. Když jsi však skryl svou tvář, zděsil jsem se. 9K tobě, Hospodine, volám, prosím Panovníka o smilování: 10 K čemu ti bude má krev, když sestoupím v jámu? Bude tě chválit prach? Ten bude zvěstovat tvoji věrnost? 11Vyslyš , Hospodine! Smiluj se nade mnou! Hospodine, buď mým pomocníkem! 12Mé kvílení jsi mi změnil v tanec, rozvázal jsi mi žíněné roucho a přepásal jsi mě radostí, 13aby tě sláva opěvovala a neumlkla. Hospodine, můj Bože, navěky tě budu chválit!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: