Pátek před 6. nedělí po Zjevení Páně B – Lv 14, 1-20

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Toto je zákon o malomocném v den jeho očišťování, kdy bude přiveden ke knězi. 3Kněz vyjde ven za tábor. Když kněz uvidí, že rána malomocenství byla na člověku postiženém malomocenstvím uzdravena, 4kněz přikáže přinést za toho, kdo je očišťován, dva čisté živé ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop. 5Pak kněz přikáže zabít jednoho ptáka nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. 6Toho živého ptáka vezme spolu s cedrovým dřevem, karmínovým barvivem a yzopem a ponoří je s živým ptákem do krve ptáka zabitého nad pramenitou vodou. 7Sedmkrát stříkne na toho, kdo je očišťován od malomocenství, prohlásí ho za čistého a propustí živého ptáka do otevřené krajiny. 8Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si všechny vlasy, umyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora a zůstane po sedm dní mimo svůj stan. 9Sedmého dne si oholí všechny vlasy na hlavě, vousy i obočí, prostě si oholí všechny chlupy, vypere si oděv, umyje si tělo vodou a bude čistý. 10Osmého dne vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny éfy jemné mouky jako přídavnou oběť namísenou s olejem a jeden log oleje. 11Kněz, který očišťuje, postaví toho, kdo je očišťován, s těmito věcmi před Hospodina ke vchodu do stanu setkávání. 12Kněz vezme jednoho beránka a přinese ho s logem oleje jako oběť za vinu a zamává s nimi před Hospodinem jako s obětí mávanou. 13Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na místě svatém, neboť jak oběť za hřích, tak i oběť za vinu patří knězi; je to nejsvětější věc. 14Kněz vezme trochu krve z oběti za vinu a dá na lalůček pravého ucha toho, kdo je očišťován, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. 15Kněz vezme z logu oleje a vyleje do své levé dlaně. 16Kněz namočí pravý prst v oleji, který na levé dlani, a sedmkrát stříkne před Hospodinem prstem z oleje. 17Ze zbytku oleje, který na dlani, dá kněz na lalůček pravého ucha toho, kdo je očišťován, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy, na krev z oběti za vinu. 18Zbývající olej, který na dlani, dá kněz na hlavu toho, kdo je očišťován. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření před Hospodinem. 19Kněz vykoná oběť za hřích a vykoná obřad smíření za toho, kdo je očišťován ze své nečistoty; potom zabije zápalnou oběť. 20Kněz přinese zápalnou i přídavnou oběť na oltáři. Kněz za něj vykoná obřad smíření a bude čistý.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: