Pátek před 5. nedělí velikonoční B – Sk 8, 9-25

9Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ; říkal o sobě, že je někdo veliký. 10Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali: „Tento člověk je ta moc Boží, která se nazývá Veliká.“ 11Věnovali mu pozornost proto, že je dlouhý čas ohromoval svou magií. 12Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. 13Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. 14Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. 15Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, 16neboť ještě na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 17Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého. 18Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze 19a řekl: „Dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého.“ 20Petr mu řekl: „Tvé peníze kéž jsou zatraceny i s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze. 21 Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. 22Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána; snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. 23Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti.“ 24Šimon odpověděl: „Poproste vy za mne Pána, aby na mne nepřišlo nic z toho, o čem jste mluvili.“ 25Oni se tedy, když vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, vraceli do Jeruzaléma a zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: