Pátek před 5. nedělí v době postní C – Iz 43, 8-15

8Vyveď lid slepý, ačkoliv má oči, a hluchý, ačkoliv má uši. 9 se spolu shromáždí všechny národy, se shromáždí lidé! Kdo z nich to oznámí a zvěstuje nám ty dřívější věci? vydají svá svědectví a ospravedlní se! Lidé to uslyší a řeknou: To je pravda. 10Vy jste mými svědky, je Hospodinův výrok, jste mým otrokem, kterého jsem vyvolil, abyste mne poznali a uvěřili mi a porozuměli, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůh ani po mně žádný nebude. 11Já, já jsem Hospodin a kromě mne žádný zachránce není. 12Já jsem oznamoval, zachraňoval a zvěstoval, a nebyl jiný bůh mezi vámi. Vy jste mí svědkové, je Hospodinův výrok, a já jsem Bůh. 13I od onoho dne já jsem a není, kdo by vyrval z mé ruky. Budu jednat, a kdo ji odvrátí? 14Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý Izraele: Kvůli vám jsem poslal do Babylona a zahnal jsem je všechny na útěk — i Chaldejce na jejich lodích plných výskání. 15jsem Hospodin, váš Svatý, stvořitel Izraele, váš král.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: