Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně C – Sk 9, 26-31

26 Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. 27Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. 28A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. 29Mluvil také s Helénisty a přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít. 30Když se to bratři dozvěděli, odvedli jej dolů do Cesareje a vyslali do Tarsu. 31A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: