Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně C – Nu 27, 12-23

12Hospodin řekl Mojžíšovi: Vystup do tohoto pohoří Abarím a podívej se na zemi, kterou jsem dal synům Izraele. 13Až se na ni podíváš, také ty budeš připojen ke svému lidu, tak jako byl připojen tvůj bratr Áron, 14protože jste se vzepřeli mému příkazu v pustině Sinu, při sváru pospolitosti a nedosvědčili jste moji svatost pomocí vod před jejich očima. Toto jsou vody sváru v Kádeši v pustině Sinu. 15Mojžíš promluvil k Hospodinu: 16 Hospodin, Bůh duchů celého tvorstva, ustanoví nad pospolitostí muže, 17který by vycházel před nimi a vcházel a který by je vyváděl a přiváděl. Ať není Hospodinova pospolitost jako ovce, které nemají pastýře. 18Hospodin řekl Mojžíšovi: Vezmi si Jozua, syna Núnova, muže, v němž je duch, a vlož na něj ruku. 19Postav ho před kněze Eleazara a před celou pospolitost a ustanov ho před jejich očima. 20Vlož na něj ze své důstojnosti, aby ho poslouchala celá pospolitost synů Izraele. 21Postaví se ovšem před kněze Eleazara a ten se pro něj bude před Hospodinem doptávat na rozhodnutí pomocí urím. Na jeho příkaz budou vycházet a na jeho příkaz budou vcházet, on i všichni synové Izraele s ním, celá pospolitost. 22Mojžíš udělal tak, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozua, postavil ho před kněze Eleazara a před celou pospolitost, 23vložil na něj ruce a ustanovil ho, jak promluvil Hospodin prostřednictvím Mojžíše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: