Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně B – Job 36, 1-23

1A Elíhú pokračoval. Řekl: 2Měj se mnou trochu strpení, ti sdělím, že výroky o Bohu ještě neskončily. 3Své poznání vezmu zdaleka, spravedlnost přiznám svému Učiniteli. 4Neboť mé výroky opravdu nejsou klam, mluví s tebou člověk úplného poznání. 5Hle, mocný je Bůh, ale člověkem nepohrdá, silou smýšlení je mocný. 6Ničemu při životě nezachová, avšak chudým dopřeje právo. 7Neodvrátí svůj zrak od spravedlivých, s králi je navždy přivede na trůn a budou povýšeni. 8Pokud však jsou spoutáni řetězy, polapeni do provazů soužení, 9vytýká jim jejich skutky a to, že se rozmáhají jejich přestoupení. 10Otvírá jim ucho pro ponaučení a říká, že se mají odvrátit od nepravosti. 11Pokud uposlechnou a budou mu sloužit, dovrší v blahobytu své dny, v potěšení svá léta. 12Pokud ale neuposlechnou, zajdou oštěpem a vydechnou naposled jako člověk bez poznání. 13Lidé bezbožného srdce budou v srdci ukládat hněv, nebudou křičet o pomoc, když je spoutá. 14Jejich duše zemře v mládí, mezi chrámovými smilníky skončí jejich život. 15Zkroušeného vysvobodí skrze jeho soužení, bude jim otvírat ucho skrze útlak. 16Tak i tebe lákal ze chřtánu soužení do volného prostoru, v němž není stísněnost. Tučností naplnil pohodu u tvého stolu. 17Avšak ty jsi naplnil podstatu právní pře ničemy. Právní pře a soud se tě budou držet. 18Jenom ať tě zloba nepodnítí k tleskání. Množství výkupného tě neodkloní stranou. 19Cožpak tvé volání o pomoc způsobí, že nezůstaneš v úzkých? Nebo vypětí všech sil? 20Nebaž po noci, která by vytrhla národy z jejich místa. 21Měj se na pozoru, ať se neobrátíš k nepravosti, protože bys raději zvolil ji nežli soužení. 22Hle, jak vyvýšený je Bůh ve své síle. Kdo je takový učitel jako on? 23Kdo mu určil cestu? A kdo řekl: Provedl jsi zvrácenost?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: