Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně B – 1 K 9, 1-16

1Což nejsem svoboden? Nejsem apoštol? Nespatřil jsem Ježíše, našeho Pána? Nejste vy mým dílem v Pánu? 2Nejsem-li pro jiné apoštolem, pro vás jím přece jsem, neboť pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu. 3Toto je má obrana proti těm, kteří mne posuzují: 4Což nemáme právo jíst a pít? 5Což nemáme právo mít s sebou věřící manželku, jako i ostatní apoštolové a bratři Pána i Kéfas? 6Či jenom já a Barnabáš nemáme právo nepracovat? 7Kdopak kdy koná vojenskou službu na vlastní náklady? Kdo vysazuje vinici, a nejí její plody? Nebo kdo pečuje o stádo, a nepije z mléka stáda? 8Říkám to jen podle lidského úsudku? Nepraví to i Zákon? 9V Mojžíšově zákoně je přece napsáno: ‚ Nedáš náhubek volu, který mlátí obilí.‘ Má tu Bůh na mysli jen voly, 10nebo to říká hlavně kvůli nám? Vskutku pro nás bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději, i ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. 11Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude to něco mimořádného, když budeme sklízet vaše tělesné věci? 12Jestliže se jiní podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom tím spíše my? My jsme však tohoto práva nevyužili, nýbrž všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku evangeliu Kristovu. 13Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmů chrámu, a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? 14Tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili. 15Já jsem však nic z toho nevyužil. A toto jsem nenapsal, aby se tak stalo při mně; neboť pro mne by bylo lepší zemřít, než aby někdo zmařil mou chloubu. 16Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: