Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně A – Ž 112, 1-9.(10)

1Haleluja! Blahoslavený je muž, který se bojí Hospodina! Má velké zalíbení v jeho příkazech. 2Jeho (potomci budou mocnými) v zemi — pokolení přímých bude požehnané. 3V jeho domě je majetek a bohatství a jeho spravedlnost trvá navždy. 4Přímým vzchází v temnotách světlo — Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. 5Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje; své záležitosti spravuje dle práva. 6Nikdy se nezhroutí; spravedlivý zůstane v paměti navždy. 7Nebojí se zlé zprávy; jeho srdce je pevné, doufá v Hospodina. 8Jeho srdce je upevněné, nebude se bát, až jednou pohlédne na své protivníky. 9Rozděluje, dává chudým, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se pozdvihne v slávě. 10Ničema to vidí a hněvá se, skřípe zuby a ochabuje. Choutky ničemů pominou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: