Pátek před 4. nedělí v době postní C – Joz 4, 14-24

14V onen den dal Hospodin Jozuovi vzrůst v očích celého Izraele a báli se ho, tak jako se báli Mojžíše po všechny dny jeho života. 15Tu Hospodin Jozuovi řekl: 16Přikaž kněžím nesoucím truhlu svědectví, ať vystoupí z Jordánu. 17Jozue tedy kněžím přikázal: Vystupte z Jordánu. 18Potom se stalo, jakmile kněží nesoucí truhlu Hospodinovy smlouvy vystoupili zprostřed Jordánu a chodidla kněží se dotkla suché země, že se jordánské vody navrátily na své místo a vyšly jako dříve nad celý svůj břeh. 19Když lid vystoupil desátého dne prvního měsíce z Jordánu, utábořili se v Gilgálu na východním okraji Jericha. 20Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, pak Jozue postavil v Gilgálu. 21A synům Izraele řekl: Až se vaši synové zítra zeptají svých otců: Co je tohle za kameny?, 22oznámíte svým synům: Izrael prošel tímto Jordánem po suchu, 23když Hospodin, váš Bůh, před vámi nechal vyschnout jordánské vody, dokud jste neprošli, stejně jako to Hospodin, váš Bůh, učinil s Rákosovým mořem, které nechal vyschnout před námi, dokud jsme neprošli, 24aby poznaly všechny národy země ruku Hospodinovu, jak je silná, abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: