Pátek před 4. nedělí po Zjevení Páně C – 2 Pa 35, 20-27

20Po tom všem, kdy Jóšijáš obnovil chrám, vytáhl egyptský král Néko, aby bojoval v Karkemíši u Eufratu. Jóšijáš vytáhl proti němu. 21Néko k němu poslal posly se slovy: Co je ti do mě, judský králi? Netáhnu dnes proti tobě, ale proti království, které válčí se mnou, a Bůh řekl, abych si pospíšil. Zanech protivení se Bohu, který je se mnou, ať tě nezničí. 22Jóšijáš se od něj však neodvrátil, ale bojoval proti němu v přestrojení. Neuposlechl Nékova slova z Božích úst a vytáhl bojovat na pláň Megido. 23Střelci krále Jóšijáše postřelili. Král řekl svým otrokům: Vezměte mě odsud, protože jsem velmi raněn. 24Jeho otroci ho vzali z válečného vozu, naložili ho na jeho druhý vůz a dovezli ho do Jeruzaléma. Zemřel a byl pohřben v hrobech svých otců. Všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma nad Jóšijášem truchlili. 25Jeremjáš zazpíval nad Jóšijášem žalozpěvy a všichni zpěváci a zpěvačky je pronášejí ve svých žalozpěvech nad Jóšijášem až dodnes. Staly se v Izraeli zvykem a jsou zapsány v žalozpěvech. 26Ostatní Jóšijášovy činy a jeho zbožné skutky, jak je psáno v Hospodinově zákoně, 27jeho činy první i poslední, jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: