Pátek před 4. nedělí po Zjevení Páně B – Zj 2, 12-17

12Andělu sboru v Pergamu napiš: ‚Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: 13Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí Satan. 14Ale mám několik věcí proti tobě. Že tam máš lidi, kteří drží učení Balaámovo, který učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili; 15tak i ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolaitů. 16 Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. 17Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: