Pátek před 34. nedělí v mezidobí B – Ž 132, 1-12.(13-18)

1Hospodine, pamatuj na Davida, na všechnu jeho starostlivost, 2jak přísahal Hospodinu, slib učinil Mocnému Jákobovu: 3Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na své lože, 4nedám spánek svým očím, dřímotu svým víčkům, 5dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytky Mocnému Jákobovu. 6Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, nalezli jsme ji na Jaarských polích. 7Vstupme do jeho příbytků, klaňme se u podnože jeho nohou! 8Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty i truhla tvé moci! 9Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, tví věrní ať jásají! 10Pro Davida, svého otroka, neodmítni svého pomazaného! 11Hospodin přísahal Davidovi věrnost, neodvrátí se od ní: Dosadím na tvůj trůn z plodu tvých beder. 12Jestliže tví synové budou zachovávat mou smlouvu a má svědectví, kterým je budu učit, i jejich synové budou sedět na tvém trůnu až na věky. 13Hospodin totiž vyvolil Sijón, zatoužil mít jej za sídlo. 14Toto je místo mého odpočinku až navěky, tady budu sídlit, neboť po něm toužím. 15Velice požehnám jeho zásobám, jeho chudé budu sytit chlebem. 16Jeho kněze oději spásou, jeho věrní budou radostně jásat. 17Tam dám vyrůst Davidovu rohu, připravím lampu svému pomazanému. 18Jeho nepřátele obléknu hanbou, ale na něm rozkvete jeho koruna.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: