Pátek před 32. nedělí v mezidobí C – Za 6, 9-15

9I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 10Vezmi od vyhnanců Cheldaje, Tóbijáše a Jedajáše, v tentýž den jdi a vejdi do domu Jóšijáše, syna Sefanjášova, kam přišli z Babylona, 11vezmi stříbro a zlato, udělej korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jóšuy, syna Jósadakova. 12Řekni mu: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, muž jménem Výhonek, vzejde ze svého místa a postaví Hospodinův chrám. 13On postaví Hospodinův chrám a ponese majestát. Bude sedět a vládnout na svém trůnu a bude knězem na svém trůnu; a mezi oběma bude rada pokoje. 14Koruna bude Chelemovi, Tóbijášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefanjášovu, na památku v Hospodinově chrámu. 15Ti, kdo jsou zdaleka, přijdou a budou stavět Hospodinův chrám. A poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, jestliže opravdu uposlechnete Hospodina, svého Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: