Pátek před 32. nedělí v mezidobí A – Ž 78, 1-7

1Lide můj, naslouchej mému poučení, nakloňte ucho k řeči mých úst. 2Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké. 3Co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli, 4nezatajíme jejich synům. Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chvályhodných skutcích, o jeho síle a jeho divech, které učinil. 5Ustanovil svědectví v Jákobovi, v Izraeli vydal zákon a přikázal našim otcům, aby s ním seznamovali své syny, 6aby ho poznalo budoucí pokolení — synové, kteří se jim narodí. Ti povstanou a budou to vyprávět svým synům, 7aby složili svou důvěru v Boha, nezapomínali na Boží činy, jeho příkazy střežili

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: