Pátek před 32. nedělí v mezidobí A – Joz 8, 30-35

30Tehdy postavil Jozue oltář pro Hospodina, Boha Izraele, na hoře Ébalu, 31jak to přikázal Mojžíš, otrok Hospodinův, synům Izraele, jak je napsáno v knize Mojžíšova zákona: Oltář z neporušených kamenů, které neopracovávalo železo. I přinesli na něm zápalné oběti pro Hospodina a obětovali pohostinné oběti. 32A sepsal tam na těch kamenech opis Mojžíšova zákona, který jej zapsal před syny Izraele. 33A všechen Izrael i jeho starší, správcové a jeho soudcové při tom stáli z jedné i z druhé strany truhly před lévijskými kněžími nesoucími truhlu Hospodinovy smlouvy, stejně příchozí jako domorodec, polovina z nich směrem k hoře Gerizím a polovina z nich směrem k hoře Ébal, jak to přikázal Mojžíš, otrok Hospodinův, aby nejprve žehnali izraelskému lidu. 34Potom vyhlásil veškerá slova zákona, požehnání i kletbu, tak, jak je to zapsáno v knize zákona. 35Nebylo slova ze všech, jež přikázal Mojžíš, které by Jozue nevyhlásil před celým shromážděním Izraele, i ženám, malým dětem a příchozím poutníkům uprostřed nich.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: