Pátek před 31. nedělí v mezidobí C – Ab 1, 5-17

5Dívejte se mezi národy, pohleďte, žasněte a buďte ohromeni, protože ve vašich dnech vykonám takový skutek, že neuvěříte, i když vám to bude vyprávěno. 6Neboť hle, dám povstat Chaldejcům, národu krutému a dravému, který půjde do širé země, aby obsadil příbytky, jež nejsou jeho. 7Vzbuzuje strach, je obávaný; od něj samého pochází jeho právo a vznešenost. 8Jeho koně jsou rychlejší než leopardi a hbitější nežli vlci k večeru. Jeho koně poskakují, jeho jezdci se přiženou zdaleka, přiletí jako orel nedočkavý se nažrat. 9Všichni se ženou za násilím, odhodlaně postupují kupředu, sbírají zajatce jako písek. 10Králům se posmívají, mocnáři jsou jim k smíchu, všem pevnostem se vysmívají, navrší náspy a dobudou je. 11Potom přejdou jako vítr a pominou. Ten, jenž má svou sílu za boha, však ponese vinu. 12Ty jsi přece odedávna, Hospodine, můj Bože, můj Svatý, ty neumíráš. Hospodine, ustanovil jsi ho k soudu, Skálo, určil jsi ho ke kárání. 13Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívaly na zlo, nemohou hledět na trápení. Proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš, zatímco ničema pohlcuje spravedlivějšího, nežli je on? 14Učinil jsi lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce? 15Všechny je může vytáhnout na udici, odvléct je ve své síti, sebrat je do svého nevodu; proto se raduje a jásá. 16Proto obětuje své síti, pálí kadidlo svému nevodu, neboť díky nim je jeho podíl úrodný a jeho potrava tučná. 17Cožpak smí takto vyprazdňovat svou síť, stále bez soucitu pobíjet národy?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: