Pátek před 31. nedělí v mezidobí B – Ř 3, 21-31

21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, 24ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. 25Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve 26v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy. 27Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. 28Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. 29Nebo je snad Bůh pouze Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Ano, i pohanů! 30 Vždyť je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru. 31Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: