Pátek před 3. nedělí v době postní B – Ex 19, 9b-15

A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. 10Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy 11a jsou připraveni k třetímu dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí na horu Sínaj. 12Vyznač hranici lidu dokola a řekni: Mějte se na pozoru, abyste nevystupovali na horu, nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. 13Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno šípem, ať dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat na horu. 14Mojžíš sestoupil s hory k lidu, posvěcoval lid, a oni si vyprali oděvy. 15I řekl lidu: Buďte připraveni za tři dny. Nepřistupujte k ženě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: