Pátek před 3. nedělí v době postní A – Ž 95

1Pojďme, jásejme Hospodinu, hlaholme skále své spásy! 2Vstupme před něj s chvalami, hlaholme mu písněmi! 3Vždyť Hospodin je velký Bůh a velký král nade všemi bohy! 4V jeho rukou jsou končiny země, patří mu i vrcholky hor. 5Jemu patří moře — on je udělal, souš vytvořily jeho ruce. 6Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil. 7Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako v den Massy v pustině, 9kde mě vaši otcové pokoušeli. Zkoušeli mě, přestože viděli mé skutky. 10Čtyřicet let jsem se s tím pokolením trápil. Řekl jsem si: Je to lid, který bloudí srdcem — ti mým cestám neporozuměli. 11Tak jsem se ve svém hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: