Pátek před 3. nedělí v době postní A – Ef 2, 11-22

11Proto pamatujte, že vy, kdysi pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkali obřízka — ta byla lidskou rukou činěna na těle –, 12že jste byli v tom čase bez Krista, odcizeni společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 13Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. 14Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. ve svém těle zrušil nepřátelství — 15 Zákon s jeho příkazy a ustanoveními –, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj 16a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. 17Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, 18neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu. 19Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny; 20 byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, 21v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; 22v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: