Pátek před 3. nedělí adventní C – 2 K 9, 1-15

1O této službě pro svaté je zbytečné, abych vám psal. 2Neboť znám vaši ochotu, pro kterou se vámi chlubím před Makedoňany, že totiž Achaja je od loňska připravena; vaše horlivost podnítila většinu z nich. 3Posílám tyto bratry, aby naše hrdost na vás v této věci nevyzněla naprázdno, abyste byli připraveni, jak jsem říkal, 4a abychom my — neřku-li vy — nebyli zahanbeni v této jistotě, kdyby se mnou přišli Makedonci a nalezli vás nepřipravené. 5Proto jsem považoval za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili toto vaše dopředu slíbené požehnání; ať je takto připravené jako požehnání, a ne jako lakota. 6Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 7Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 8A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, 9jak je napsáno: ‚Rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. ‘ 10Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. 11 Vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti, která skrze nás působí vděčnost Bohu. 12Péče o tuto službu totiž nejenom doplňuje to, čeho se nedostává svatým, nýbrž také oplývá mnohými díkůčiněními Bohu. 13 Když se osvědčíte v této službě, budou oni slavit Boha za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte, a za štědrost, kterou s nimi a se všemi sdílíte. 14Budou se za vás modlit a toužit po vás pro nesmírnou milost Boží, která je při vás. 15Díky Bohu za jeho nevýslovný dar!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: