Pátek před 29. nedělí v mezidobí C – Jr 26, 16-24

16Knížata a všechen lid řekli kněžím a prorokům: Tomuto muži nenáleží rozsudek smrti, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina, našeho Boha. 17Pak povstali někteří ze starších země a řekli celému shromáždění lidu: 18Za dnů judského krále Chizkijáše prorokoval Micheáš Mórešetský a řekl všemu judskému lidu: Toto praví Hospodin zástupů: Sijón bude zorán jako pole, Jeruzalém se stane sutinami a chrámová hora zalesněným návrším. 19Dal ho snad judský král Chizkijáš a celý Juda usmrtit? Cožpak se nebál Hospodina a nesnažil se udobřit Hospodinovu tvář a Hospodin litoval zla, které proti nim vyslovil? Ale my pácháme velké zlo proti svým duším. 20Ještě někdo prorokoval v Hospodinově jménu, Úrijáš, syn Šemajášův z Kirjat-jeárímu; prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi stejnými slovy jako Jeremjáš. 21Když král Jójakím, všichni jeho hrdinové a všechna knížata uslyšeli jeho slova, král ho chtěl dát usmrtit. Když to Úrijáš uslyšel, bál se, utekl a šel do Egypta. 22Král Jójakím poslal do Egypta muže, totiž Elnátana, syna Akbórova, a s ním jiné muže do Egypta. 23Vyvedli Úrijáše z Egypta a přivedli ho ke králi Jójakímovi. Ten ho zabil mečem a jeho mrtvolu odhodil do hrobu obyčejných lidí. 24Ovšem ruka Achíkama, syna Šáfanova, byla s Jeremjášem a nebyl dán do ruky lidu, aby ho usmrtil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: