Pátek před 29. nedělí v mezidobí C – 2 Tm 2, 16-24

16Vyhýbej se prázdným světským řečem, neboť ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat k bezbožnosti 17a jejich nauka se bude šířit jako sněť. Patří k nim i Hymenaios a Filétos, 18kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkříšení již nastalo, a tím u některých podvracejí víru. 19Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘, a ‚ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno‘. 20Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. 21Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. 22Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23Hloupé a pošetilé otázky odmítej; víš, že plodí hádky. 24Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž být přívětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: