Pátek před 29. nedělí v mezidobí B – Jb 37, 1-24

1Ano, mé srdce se kvůli tomu otřese, že až ze svého místa vyskočí. 2Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst. 3Pod celými nebesy ho posílá, k okrajům země své světlo. 4Za ním zařve hlas, jeho vznešenost hlasitě zahřmí. Blesky nezadrží, až bude jeho hlas slyšet. 5Bůh obdivuhodně zahřmí svým hlasem, činí velké věci, které nepochopíme. 6Neboť zavolá na sníh: Padej na zem, téžna průtrž deště, a ve své síle padá průtrž dešťů. 7Na ruku každého člověka umístí pečeť, aby všichni lidé poznali jeho dílo. 8Zvěř zalézá do houští a přebývá ve svých doupatech. 9Vichřice se přižene ze své kobky, chlad od severního větru. 10Božím dechem vzniká led, vodní plocha se ocitá v sevření. 11I mračno obtěžká vláhou, jeho světlo rozptýlí oblak. 12Ty se pak podle jeho úmyslů valí v kruzích, aby na povrchu celé země vykonaly všechno, co jim přikáže. 13Užije toho ať už jako trestající hole, ať už ku prospěchu své země, ať už na důkaz milosrdenství. 14Naslouchej tomu, Jóbe, zastav se a zvažuj obdivuhodné Boží skutky. 15Rozumíš snad tomu, čím je Bůh pověří, když dovolí, aby se zaskvělo světlo jeho oblaku? 16Rozumíš snad letům oblaku a podivuhodným skutkům toho, jehož poznání je úplné? 17Ty, jenž máš horká roucha, když se v poledne země utiší, 18můžeš spolu s ním rozprostřít oblaka pevná jako zrcadlo odlité z kovu? 19Oznam nám, co mu máme říci? Kvůli zatemněnosti si to nedokážeme srovnat v hlavě. 20Bude mu snad sděleno, že hodlám promluvit? Copak mu mohl někdo něco říci, když je zmatený? 21Lidé však ještě nemohli spatřit světlo zářící v oblacích, dokud nepřešel vítr a nepročistil je. 22Od severu přichází zlatá záře, hrůzu vzbuzující majestát kolem Boha. 23Všemohoucího, toho jsme nemohli postihnout. Jeho moc je veliká a přitom právo ani plnou spravedlnost nepotlačuje. 24Proto se ho lidé bojí, nehledí ani na žádného, kdo má moudré srdce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: