Pátek před 29. nedělí v mezidobí A – Ex 31, 1-11

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Hleď, povolal jsem jmenovitě Besaleela, syna Urího, syna Chúrova, z pokolení Judova 3a naplnil jsem ho Božím Duchem, moudrostí, rozumností, poznáním pro každou práci, 4aby vymýšlel nápady pro práci se zlatem, stříbrem a bronzem, 5pro řezání kamene ke vsazování, pro vyřezávání dřeva, pro práci na jakémkoliv díle. 6A hle, já jsem k němu ustanovil Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova, a do srdce všech zručných lidí jsem dal moudrost, aby učinili vše, co jsem ti přikázal: 7Stan setkávání, truhlu pro svědectví, slitovnici, která je na ni, a všechny předměty stanu, 8stůl a jeho náčiní, čistý svícen a všechno jeho náčiní, oltář pro kadidlo, 9oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní, nádrž a její podstavec, 10jemně tkaná roucha, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synů, aby sloužili jako kněží, 11olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. Ať udělají všechno tak, jak jsem ti přikázal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: