Pátek před 28. nedělí v mezidobí C – Jr 27, 1-22

1Na počátku kralování judského krále Sidkijáše, syna Jóšijášova, stalo se k Jeremjášovi od Hospodina toto slovo: 2Hospodin mi řekl toto: Udělej si pouta a jho a dej si je na šíji. 3Pošli je edómskému králi, moábskému králi, králi synů Amónových, týrskému králi a sidónskému králi po poslech, kteří přicházejí do Jeruzaléma k judskému králi Sidkijášovi. 4Přikaž jim, aby řekli svým pánům: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Toto řekněte svým pánům: 5Já jsem svou velkou silou a svou vztaženou paží učinil zemi, lidi a zvěř, která je na povrchu země, a dávám ji tomu, komu je v mých očích správné ji dát. 6Nyní jsem dal všechny tyto země do ruky svého otroka, babylonského krále Nebúkadnesara; dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. 7Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i vnukovi, dokud pro jeho zemi i pro něj nepřijde čas; potom ho zotročí mnohé národy a velcí králové. 8Kdyby byl národ či království, které by babylonskému králi Nebúkadnesarovi nesloužilo a nedalo svou šíji do jha babylonského krále, ten národ navštívím mečem, hladem a morem — je Hospodinův výrok — dokud jej jeho rukou zcela nevyhladím. 9Proto neposlouchejte svoje proroky, svoje věštce, svoje sny, svoje hadače ani svoje čaroděje, kteří vám říkají: Neslužte babylonskému králi, 10neboť vám prorokují klam, aby vás odvedli daleko z vaší země. Rozeženu vás a zahynete. 11Ale národ, který dá svou šíji do jha babylonského krále a bude mu sloužit, ponechám v jeho zemi, je Hospodinův výrok, bude ji obdělávat a bydlet v ní. 12K judskému králi Sidkijášovi jsem promluvil všechna tato slova: Dejte svou šíji do jha babylonského krále, služte jemu a jeho lidu a tak budete žít. 13Proč byste měli zemřít ty a tvůj lid mečem, hladem a morem, jak promluvil Hospodin o národu, který nebude sloužit babylonskému králi? 14Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají: Neslužte babylonskému králi, neboť vám prorokují klam. 15Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok, a oni prorokují v mém jménu lživě, abych vás rozehnal; zahynete vy i proroci, kteří vám prorokují. 16Kněžím a všemu tomuto lidu jsem řekl: Toto praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují slovy: Hle, nádoby Hospodinova domu budou nyní brzy navráceny zpět z Babylona, protože vám prorokují klam. 17Neposlouchejte je! Služte babylonskému králi a tak budete žít! Proč by se mělo toto město stát troskami? 18Jestliže jsou opravdu proroci a jestliže mají Hospodinovo slovo, ať se přimlouvají u Hospodina zástupů, aby nádoby ponechané v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě nepřišly do Babylona. 19Neboť toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o podstavcích a o zbytku nádob ponechaných v tomto městě, 20které babylonský král Nebúkadnesar nevzal, když odvedl do zajetí z Jeruzaléma do Babylona judského krále Jekonjáše, syna Jójakímova, a všechny judské i jeruzalémské šlechtice. 21Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o nádobách ponechaných v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: 22Budou doneseny do Babylona a tam zůstanou až do dne, kdy se o ně postarám, je Hospodinův výrok, kdy je vynesu a navrátím je zpět na toto místo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: