Pátek před 27. nedělí v mezidobí C – Jr 52, 12-30

12V pátém měsíci, desátého dne toho měsíce, což byl devatenáctý rok vlády babylonského krále Nebúkadnesara, přitáhl velitel tělesné stráže Nebúzaradán, který stával před babylonským králem, do Jeruzaléma. 13Spálil Hospodinův dům i královský palác, všechny jeruzalémské domy; každý velký dům spálil ohněm. 14Celé chaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, strhlo celé hradby kolem Jeruzaléma. 15Některé z chudých lidí, zbytek lidu, který ve městě zůstal, i přeběhlíky, kteří přeběhli k babylonskému králi, a zbytek řemeslníků velitel tělesné stráže Nebúzaradán odvedl. 16Ale některé z chudých země ponechal velitel tělesné stráže Nebúzaradán jako vinaře a rolníky. 17Bronzové sloupy, které patřily k Hospodinovu domu, podstavce a bronzové moře, které bylo v Hospodinově domě, Chaldejci roztřískali a všechen bronz z toho odnesli do Babylona. 18Vzali hrnce, lopaty, nůžky na knoty, misky, kadidlové pánvičky a všechny bronzové nádoby, s nimiž konali bohoslužbu. 19Velitel tělesné stráže vzal i číše, pánvičky na uhlíky, misky, hrnce, svícny, kadidlové pánvičky a obětní misky; co bylo ze zlata, jako zlato, co bylo ze stříbra, jako stříbro. 20Dva sloupy, jedno moře, dvanáct bronzových býků, kteří byli pod ním, a podstavce, které udělal král Šalomoun pro Hospodinův dům. Bronz ze všech těchto předmětů se nedal ani zvážit. 21Co se sloupů týká, osmnáct loket byla výška jednoho sloupu, obepnula ho šňůra dvanáct loket dlouhá; jeho síla byla čtyři prsty a byl dutý. 22Byla na něm bronzová hlavice; výška jedné hlavice byla pět loket. Kolem hlavice bylo mřížování a granátová jablka; to všechno bylo z bronzu. Takový byl i druhý sloup s granátovými jablky. 23Granátových jablek bylo po stranách devadesát šest; všech granátových jablek kolem mřížování bylo sto. 24Velitel tělesné stráže vzal vrchního kněze Serajáše, druhého kněze Sefanjáše a tři strážce prahu. 25Z města vzal jednoho dvorního úředníka, který byl dohlížitelem nad bojovníky, a sedm mužů z těch, kteří bývali v přítomnosti krále, kteří se nacházeli ve městě, i písaře velitele armády, jenž povolával lid země do vojenské služby a šedesát mužů z lidu země, kteří se nacházeli uprostřed města. 26Velitel tělesné stráže Nebúzaradán je pak vzal a předvedl je k babylonskému králi do Ribly. 27Babylonský král je pobil a usmrtil je v Rible v zemi Chamátu. Tak byl Juda odveden ze své země. 28Toto je lid, který Nebúkadnesar odvedl: V sedmém roce tři tisíce dvacet tři Judejců, 29v osmnáctém roce vlády Nebúkadnesara osm set třicet dva duší z Jeruzaléma. 30Ve dvacátém třetím roce vlády Nebúkadnesara odvedl velitel tělesné stráže Nebúzaradán sedm set čtyřicet pět Judejců; všech duší bylo čtyři tisíce šest set.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: