Pátek před 27. nedělí v mezidobí A – Ž 19

2Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. 3Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. 4Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. 5Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunci na nich postavil stan. 6Ono jako ženich vychází ze své komnaty; veselí se jako hrdina běžící svou cestou. 7Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci; před jeho žárem se nic neskryje. 8Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. 9Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. 10Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. 11Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. 12Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně přináší hojnou odměnu. 13Kdo rozpozná pochybení? Zbav mě těch skrytých 14a zdržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovaly. Pak budu ryzí a prost velikého přestoupení. 15Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: