Pátek před 26. nedělí v mezidobí C – Jr 23, 23-32

23Cožpak jsem Bohem jen nablízku, je Hospodinův výrok, a ne také Bohem v dáli? 24I když se někdo ukryje ve skrýších, copak ho já neuvidím? je Hospodinův výrok. Cožpak nenaplňuji nebesa i zemi?, je Hospodinův výrok. 25Slyšel jsem, co říkali proroci, kteří v mém jménu prorokují klam: Měl jsem sen, měl jsem sen. 26Jak dlouho bude v srdci proroků, kteří prorokují klam, kteří prorokují podvod svého srdce, 27myšlenka, že svými sny, jež vypravují jeden druhému, způsobí, že můj lid zapomene na mé jméno, tak jako na mé jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi? 28Prorok, který má sen, vypravuje sen, a který má mé slovo, vyslovuje mé slovo pravdivě. Co je slámě do zrna? je Hospodinův výrok. 29Cožpak ne mé slovo jako oheň, je Hospodinův výrok, a jako kladivo, které tříští skálu? 30Proto hle, jsem proti prorokům, je Hospodinův výrok, kteří má slova kradou jeden druhému. 31Hle, jsem proti prorokům, je Hospodinův výrok, kteří používají svůj jazyk a pronášejí výrok jako prorok. 32Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je Hospodinův výrok, vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou nadutostí, ale já jsem je neposlal ani jim nic nepřikázal. Jistě tomuto lidu neprospějí, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: