Pátek před 26. nedělí v mezidobí B – Sk 12, 20-25

20Herodes se velmi hněval na Týrské a Sidónské. Ti přišli jednomyslně k němu, přesvědčili Blasta, který byl královským komorníkem, a prosili o mír, protože jejich krajina byla zásobována potravinami z jeho královského území. 21Ve stanovený den se Herodes, oděn královským rouchem, posadil na řečnické podium a začal k nim mluvit. 22Lid volal: „To je hlas Boží, a ne lidský!“ 23A ihned jej udeřil Pánův anděl za to, že nevzdal slávu Bohu: byl rozežrán červy a zemřel. 24A slovo Boží rostlo a rozmáhalo se. 25Barnabáš a Saul splnili svou službu, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana příjmením Marka.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: