Pátek před 26. nedělí v mezidobí B – Est 2, 1-23

1Po těchto událostech, jakmile zloba krále Achašvéroše opadla, vzpomněl si na Vašti, na to, co provedla, i na to, co se spolu s ní ztratilo. 2Tu řekli královi mládenci, kteří mu sloužili: vyhledají pro krále dívky, panny hezkého vzhledu. 3Nechť král ustanoví ve všech provinciích svého království dohlížitele a ti ať shromáždí všechny dívky, panny hezkého vzhledu, na hrad Šúšan do domu žen k ruce královského eunucha Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. 4Ta dívka, která se bude králi líbit, se stane královnou namísto Vašti. To slovo se králi líbilo a učinil tak. 5Na hradě Šúšanu byl jeden Judejec jménem Mordokaj, syn Jaíra, syna Šimeího, syna Kíšova, Benjamínec, 6který byl odveden z Jeruzaléma s vyhnanci, kteří byli odvedeni s judským králem Jekonjášem, jehož odvedl babylonský král Nebúkadnesar. 7Byl vychovatelem Hadasy, čili Estery, dcery svého strýce, totiž neměla otce ani matku. Byla to dívka krásného vzezření a hezkého vzhledu a při smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. 8I stalo se, když bylo vyhlášeno královo slovo a jeho nařízení a když byly shromážděny mnohé dívky na hrad Šúšan k ruce Hegaje, že byla vzata i Ester do královského domu k ruce Hegaje, strážce žen. 9Ta dívka se mu líbila a získala u něj přízeň. Kvapně jí tedy zařídil náležitou péči, aby jí dávali její příděly a aby jí dali sedm vyhlédnutých dívek z královského domu. Přemístil ji a její dívky na lepší místo v domě žen. 10Ester neprozradila svůj národ ani své příbuzenstvo, protože Mordokaj jí přikázal, aby to nikomu nepovídala. 11Každý den znovu se pak Mordokaj procházel před nádvořím domu žen, aby se dozvěděl, jak se Esteře daří a co se s ní bude dít. 12Vždy, když dojde na tu či onu dívku řada, aby vešla ke králi Achašvérošovi, po dovršení toho, co pro ni nastalo podle nařízení o ženách během dvanácti měsíců (protože tak se naplní dny jejich péče o tělo — šest měsíců myrhovým olejem, šest měsíců balzámy a náležitou ženskou péčí), 13takto ta dívka přichází ke králi: Vše, o co si řekne, jí bude dáno, aby s tím přišla z domu žen až do královského paláce. 14Večer přichází a ráno se opět navrací do domu žen k ruce královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Nevejde již ke králi, jen pokud by si ji král oblíbil a byla by zavolána jménem. 15Když tedy došla řada na Esteru, dceru Abíchajila, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby přišla ke králi, nepožadovala nic než to, co určí královský eunuch Hegaj, strážce žen. A Ester se stala nositelkou milosti v očích všech, kteří ji viděli. 16Ester byla vzata ke králi Achašvérošovi do jeho královského domu v desátém měsíci, to je v měsíci tebetu, v sedmém roce jeho kralování. 17I zamiloval si král Esteru nade všechny ženy a získala u něj milost a milosrdenství více než všechny ostatní panny. Vložil na její hlavu královskou korunu a ustanovil ji královnou místo Vašti. 18Král pak uspořádal velkou hostinu pro všechna svá knížata a své otroky, Esteřinu hostinu. Prokázal provinciím úlevu a daroval dar podle královské moci. 19 Když se shromáždily panny podruhé, Mordokaj seděl v královské bráně. 20Ester nepovídala nikomu o svém příbuzenstvu ani o svém národě, jak jí Mordokaj přikázal. Ester jednala dle Mordokajova výroku, jako když byla pod jeho výchovou. 21V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, se rozhněvali Bigtan a Tereš, dva královští eunuši ze strážců prahu, a chtěli vztáhnout ruku na krále Achašvéroše. 22Ta záležitost se donesla k Mordokajovi a on to oznámil královně Esteře. Ester to Mordokajovým jménem řekla králi. 23Ta záležitost se pak vyšetřovala, byla vyšetřena a ti dva byli pověšeni na kůl. Bylo to zapsáno v králově přítomnosti do knihy Letopisů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: