Pátek před 26. nedělí v mezidobí A – Sk 13, 32-41

32A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali naši otcové. 33 splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘ 34A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do zkázy, řekl takto: ‚ Dám vám svaté a věrné věci Davidovy.‘ 35Proto i na jiném místě praví: ‚Nedáš svému Svatému uvidět zkázu.‘ 36David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí, usnul. byl připojen ke svým otcům a uviděl zkázu. 37Ten však, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, neuviděl zkázu. 38Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, 39je v něm ospravedlňován každý, kdo věří. 40Střezte se proto, aby na vás nepřišlo to, co je řečeno v Prorocích: 41‚Pohleďte tedy vy, kteří mnou pohrdáte, užasněte a zmizte, protože já ve vašich dnech učiním skutek, skutek, jemuž jistě neuvěříte, když vám o něm bude někdo vypravovat.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: