Pátek před 24. nedělí v mezidobí B – Jk 2, 17-26

17Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. 18Někdo však řekne: ‚Ty máš víru a já mám skutky.‘ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. 19Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. 20Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná? 21Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? 22Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou. 23I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem. 24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry. 25A nebyla podobně ospravedlněna ze skutků i nevěstka Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou? 26Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: