Pátek před 23. nedělí v mezidobí B – Př 4, 10-27

10Slyš, můj synu, přijmi mé řeči, a rozmnoží se ti roky života. 11Učím tě moudré cestě, vedu tě po přímých stezkách. 12Když půjdeš, nebude zdržován tvůj krok, když poběžíš, neklopýtneš. 13Uchop naučení a neopouštěj, střež ho, vždyť je tvůj život! 14Na stezku ničemů nevstupuj, nechoď po cestě zlých lidí. 15Nevšímej si jí, neprocházej po ní, odvrať se od ní a přejdi ji! 16Neboť neusnou, pokud nespáchají zlo, je jim odebrán spánek, pokud nepřivedou někoho k pádu. 17Protože jedí chléb ničemnosti a pijí víno násilí. 18Stezka spravedlivých je jako záře úsvitu, září víc a víc, až do bílého dne. 19Ale cesta ničemů jako tma, nevědí, oč klopýtnou. 20Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. 21Ať nesejdou z tvých očí, střež je v hloubi svého srdce. 22Neboť jsou životem pro ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo. 23Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. 24Odstraň faleš ze svých úst a převrácené rty od sebe vzdal. 25 tvé oči hledí vpřed a tvá víčka míří přímo. 26Srovnej stezku pro svůj krok, všechny tvé cesty jsou připravené. 27Neuchyl se vpravo, vlevo, odvrať nohu od zlého!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: