Pátek před 22. nedělí v mezidobí C – Jr 12, 1-13

1Jsi spravedlivý, Hospodine, proto si u tebe chci stěžovat. Jen s tebou chci mluvit o věcech práva. Proč je cesta ničemů úspěšná a proč se všem podvodníkům daří? 2Zasadil jsi je a oni i zakořenili, rostou a dokonce vydávají plody. Mají tě plná ústa, ale jejich nitru jsi daleko. 3Ty, Hospodine, mě znáš, vidíš mě a zkoumáš mé srdce, že je s tebou. Odtáhni je jako stádo na porážku, odděl je pro den popravy. 4Dokdy bude země usychat a vadnout všechna polní zeleň? Pro zlo těch, kteří v ní bydlí, zmizela zvěř i ptactvo; a to proto, že řekli: On nevidí náš konec. 5Když jsi běžel s pěšáky a unavili tě, jak chceš potom závodit s koňmi? Když se v pokojné zemi cítíš bezpečný, co budeš dělat v jordánské houštině? 6Vždyť i tvoji bratři a dům tvého otce, i oni tě podvedli, i oni za tebou hlasitě pokřikují. Nevěř jim, i když s tebou mluví hezky. 7Opustil jsem svůj dům, zanechal jsem své dědictví, vydal jsem svou milovanou do moci jejích nepřátel. 8Mé dědictví se pro mě stalo podobné lvu v houštině, pozvedlo proti mně svůj hlas, proto ho nenávidím. 9Cožpak mi není mé dědictví skvrnitým dravcem? Což okolo něj nejsou jiní dravci? Jděte, shromážděte všechnu polní zvěř, přijďte se nažrat! 10Mnozí pastýři zničili mou vinici, pošlapali můj díl pole, proměnili můj vzácný díl ve zcela opuštěnou pustinu. 11Učinili ji zcela opuštěnou, zpustošená přede mnou truchlí. Celá země je zpustošená a nikdo si to nebere k srdci. 12Na všechna holá návrší v pustině přicházejí ničitelé, protože Hospodin má meč, který požírá od jednoho konce země až na druhý a nikdo ne pokoj. 13Zaseli pšenici, ale sklidili trní; unavili se, ale nic tím nezískali. Styďte se za svou úrodu kvůli Hospodinovu planoucímu hněvu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: