Pátek před 22. nedělí v mezidobí A – Ž 105, 1-6.23-26.45b

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 6vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 23I přišel Izrael do Egypta a Jákob se stal hostem v zemi Chámově. 24Svůj lid učinil velmi plodným a učinil jej silnějším, než byli jeho protivníci. 25Těm změnil srdce, takže jeho lid nenáviděli a jednali s jeho otroky lstivě. 26Poslal Mojžíše, svého otroka, a Árona, kterého si vyvolil. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: