Pátek před 21. nedělí v mezidobí B – 1 Kr 4, 29-34

9Bůh dal Šalomounovi moudrost, přemnoho rozumnosti a rozum tak nezměrný jako písek na mořském břehu. 10Šalomounova moudrost byla větší nežli moudrost všech synů východu, nad všechnu moudrost Egypta. 11Byl moudřejší nežli všichni lidé, nežli Étan Ezrachejský a Héman, Kalkol a Darda, syn Machólův, a proslavil se mezi všemi okolními národy. 12Vyslovil tři tisíce přísloví a bylo jeho písní tisíc a pět. 13Hovořil o stromech, od cedru, který je na Libanonu, až po yzop, který roste na zdi, hovořil o zvířatech, ptácích, plazech a rybách. 14A přicházeli ze všech národů, aby poslouchali Šalomounovu moudrost, od všech králů země, kteří uslyšeli o jeho moudrosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: