Pátek před 20. nedělí v mezidobí C – Iz 3, 1-17

1Vždyť hle, Panovník, Hospodin zástupů, odnímá Jeruzalému a Judsku veškerou pomoc; všechnu podporu chleba i všechnu podporu vody, 2hrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce, 3velitele nad padesáti, vznešeného i rádce, zběhlého v čárech a rozumějícího zaříkavání. 4A dám jim mládence za knížata a budou jim vládnout uličníci. 5V lidu bude útlak — jeden bude dotírat na druhého, každý na svého bližního; mládenec bude naléhat na starce a bezectný na váženého. 6Když se člověk chopí bratra z domu svého otce: Máš plášť, buď naším vůdcem a měj tuto spoušť pod svou rukou, 7ten v onen den zvolá: Nebudu ovazovat ty rány, v mém domě není pokrm ani plášť, nečiňte mne vůdcem lidu! 8Vždyť Jeruzalém klopýtl a Juda padl, protože jejich jazyk i jejich činy byly proti Hospodinu na odpor očím jeho slávy. 9Svědčí o nich výraz jejich tváře a svůj hřích oznamují jako Sodoma — netají jej. Běda jim, protože na sebe uvedli zlo. 10O spravedlivém řekněte, že mu bude dobře, protože bude jíst ovoce svých činů. 11Běda ničemovi! Bude zle! Protože se mu stane podle toho, co vykonaly jeho ruce. 12Ó můj lid! Jeho utlačovatelé jednají svévolně a vládnou mu ženy. Ó můj lide! Tvoji vůdcové vedou do bludu a směr tvých stezek zmátli. 13Hospodin přistupuje k soudnímu procesu; povstává, aby soudil národy. 14Hospodin vejde v soud se staršími svého lidu a s jeho knížaty: Vy jste vyplenili tu vinici, to, co jste vyrvali chudému, je ve vašich domech. 15Proč deptáte můj lid a drásáte tváře chudých? je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. 16I řekl Hospodin: Protože se dcery sijónské povyšují, chodí s nataženým hrdlem, svádějí očima, chodí cupitavou chůzí a chřestí kroužky na nohou, 17Panovník raní temeno dcer sijónských prašivinou a jejich čelo Hospodin obnaží.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: